Privatumo politika Atgal

Mums rūpi Jūsų privatumas ir asmens duomenų saugumas. Įgyvendindami Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) 2016/679 2016 m. balandžio 27 d. dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)  užtikriname Jums ypač skaidrų ir sąžiningą Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

Šioje privatumo politikoje galite susipažinti su savo teisėmis bei informacija apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

Jūsų asmens duomenų valdytojas yra UAB „Gamafondas“, juridinio asmens kodas 300621953, adresas: Verkių g. 29, LT-09108 Vilnius. Kontaktinis telefono Nr.+370 652 93052, elektroninio pašto adresas: admin@pcbabilonas.lt.

 

1. KAIP PASIKEITĖME ĮSIGALIOJUS NAUJAM ĮSTATYMUI?

1.1. Nuo mūsų veiklos pradžios rūpinomės Jūsų asmens duomenų saugumu, todėl kardinalių pasikeitimų mūsų veikloje nėra. Įsigaliojus naujajam reguliavimui mums prireikė tik papildyti Jūsų teises naujai atsiradusiomis. Mes ir toliau laikysimės visų šių asmens duomenų apsaugos tvarkymo principų: 1.1.1. Asmens duomenis tvarkyti teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);

1.1.2  Asmens duomenis rinkti nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkyti su tais tikslais nesuderinamu būdu (tikslo apribojimo principas);

1.1.3. Užtikrinti, kad tvarkomi Asmens duomenys būtų adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);

1.1.4. Užtikrinti, kad Asmens duomenys būtų tikslūs ir prireikus atnaujinami; imtis visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba ištaisomi (tikslumo principas);

1.1.5. Asmens duomenis laikyti tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi (saugojimo trukmės apribojimo principas);

1.1.6. Asmens duomenis tvarkyti tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas).

2. KOKIŲ ASMENS DUOMENŲ APIE MANE TIKRAI NERENKATE IR NETVARKOTE?

2.1. Mes nerenkame Jūsų naršymo trečių asmenų tinklapiuose istorijos ir jos nesaugome;

2.2. Mes neperduodame jokių duomenų apie Jūsų naršymą mūsų tinklapyje, iš kurių būtų galima nustatyti Jūsų asmenį;

3. KOKIUS MANO ASMENS DUOMENIS RENKATE IR TVARKOTE? 

3.1. Mes renkame ir tvarkome tik adekvačius ir tinkamus Jūsų asmens duomenis, kurių reikia siekiant tikslų dėl kurių jie tvarkomi. Asmenys, kurie yra jaunesni negu 16 metų, negali teikti jokių asmens duomenų be savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimo.

3.2. Asmens duomenys kuriuos renkame ir tvarkome:

3.2.1. Babilono kliento kortelės išdavimo tikslu mes renkame šiuos Jūsų asmens duomenis:

 • Vardas;
 • Pavardė;
 • Elektroninio pašto adresas;
 • Telefono numeris;
 • Miestas, kuriame gyvenate;
 • Gimimo data;
 • Vardas;
 • Pavardė;
 • Elektroninio pašto adresas;
 • Telefono numeris;
 • Miestas, kuriame gyvenate;
 • Gimimo data;

3.4. Kiti asmens duomenys kuriuos jūsų patogumui renkame ir tvarkome jums naudojantis mūsų interneto svetaine www.pcbabilonas.lt:

 • Elgsenos tinklalapyje istoriją;
 • IP adresą; 
 • Jūsų ir Mūsų tarpusavio komunikacijos istoriją, įskaitant elektroninius susirašinėjimus.

4. KOKIU TIKSLU RENKATE IR TVARKOTE MANO ASMENS DUOMENIS?

4.1. Jūsų asmens duomenis renkame tik nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkome su tais tikslais nesuderinamu būdu.

4.2. Pasirengimo sudaryti sutartį (gauti Babilono kortelę) tikslu tvarkomi jūsų asmens duomenys:

4.2.1. Apgailestaujame, tačiau Jums nepateikus šių asmens duomenų negalėsime Jums išduoti Babilono kliento kortelės, kadangi tvarkyti šiuos duomenis mums yra būtina sutarties sudarymui bei vykdymui, taip pat asmens duomenis mus įpareigoja tvarkyti Lietuvos Respublikos teisės aktai. 

4.3. Paslaugų gerinimo ir veiklos analizės tikslu tvarkomi jūsų asmens duomenys:

4.3.1. Norime, kad naudojimasis mūsų paslaugomis būtų kuo paprastesnis ir patogesnis, todėl vykdome nuolatinę savo veiklos analizę, kurios metu analizuojame ir tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis:

 • Naršymo mūsų internetiniame puslapyje istoriją;
 • Anoniminių apklausų metu pateiktus atsakymus;
 • Jūsų ir Mūsų tarpusavio komunikacijos istoriją, įskaitant elektroninius susirašinėjimus.

4.4. Bendrinių ir individualizuotų pasiūlymų teikimo bei profiliavimo tikslu tvarkomi jūsų asmens duomenys:  4.4.1. Siekdami pateikti Jums bendrinius pasiūlymus dėl prekių ir dėl mūsų organizuojamų loterijų, akcijų, projektų tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis:

 • Vardas
 • Pavardė
 • Telefono numeris
 • Elektroninio pašto adresą;
 • Dominančios prekių grupės;

4.4.2.  Jūs turite teisę bet kada atsisakyti, kad mes tvarkytume Jūsų asmens duomenis bendrinių ir individualizuotų pasiūlymų dėl prekių ir dėl mūsų organizuojamų loterijų, akcijų, projektų. Atsisakyti, kad mes tvarkytume jūsų asmens duomenis aukščiau nurodytu tikslu Jūs galite  pateikdami mums savo atsisakymą raštu, elektroniniu paštu: admin@pcbabilonas.lt.

4.5. Jūsų bei mūsų saugumo užtikrinimo tikslu tvarkomi jūsų asmens duomenys:

4.5.1. Siekdami užtikrinti Jūsų bei mūsų darbuotojų saugumą taip pat apsisaugoti nuo prekių vagysčių parduotuvėse mes esame įrengę stebėjimo kameras. Jums lankantis mūsų parduotuvėse PPC Babilonas esate filmuojami. Vaizdo įrašus peržiūrime incidentų, vagysčių ar kitų nusikalstamų veikų atveju siekiant apginti savo nukentėjusių asmenų teisėtus interesus. 

5. AR MANO ASMENS DUOMENYS RENKAMI IR TVARKOMI TEISĖTAI? 

5.1. Užtikriname Jus, kad Jūsų asmens duomenis renkame yra tvarkome tik teisėtai pagrindais, t.y. Jūsų asmens duomenis renkame ir tvarkome tik:

5.1.1. Kai yra sudaroma sutartis kliento kortelei gauti ir tvarkome Jūsų duomenis šiuo pagrindu; 5.1.2. Jums davus sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis;

5.1.3. Vykdant mums taikomų įstatymų reikalavimus;

5.1.4. Nurodžius Valstybės įgaliotoms institucijoms;

6. AR GALIU NESUTIKTI SU SAVO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMU? 

6.1.  Jūs visada galite nesutikti su papildomų Jūsų asmens duomenų tvarkymu, kuris skirtas tik analizės ir rinkodaros tikslams. Tačiau be privalomų duomenų kliento kortelės anketoje negalėtume Jums išduoti Babilono Kliento kortelės.

7. KAM PERDUODAMI MANO ASMENS DUOMENYS? 

7.1. Asmens duomenys yra perduodami tik patikimoms trečiosioms šalims, su kuriomis esame sudarę sutartis,  ir tik tokia apimtimi, kuri yra būtina paslaugai teikti. Tinkamo paslaugų suteikimo Jums tikslu, perduodame Jūsų asmens duomenis šiems savo partneriams:

7.1.1. Bendrovei, teikiančiai sms siuntimo paslaugas; 

7.1.2. Bendrovei, prižiūrinčiai Babilono interneto svetainę;

7.2. Jūsų Asmens duomenis taip pat teikiame:

7.2.1. Teisėsaugos institucijoms Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka;

7.2.2. Valstybinės institucijoms ir teismams, kai tokią pareigą numato taikytini teisės aktai.

8. KIEK LAIKO SAUGOMI MANO ASMENS DUOMENYS?

8.1. Jūsų asmens duomenys yra saugomi tiek laiko kiek yra būtina sutarčiai įvykdyti bet ne trumpiau nei tą mus įpareigoja daryti mūsų veiklą reglamentuojantys teisės aktai. Jūsų asmens duomenys, kurie tvarkomi Jums sutikus su tokiu asmens duomenų tvarkymu yra tvarkomi ir saugomi iki Jūsų sutikimo atšaukimo dienos.

9. KAIP GALIU SUSIPAŽINTI SU TVARKOMAIS MANO ASMENS DUOMENIMIS?

9.1. Jūs turite teisę susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis. Su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis Jūs galite susipažinti šiais būdais:

9.1.1. Atsiųsdami mums prašymą elektroniniu paštu: admin@pcbabilonas.lt;

9.1.2. Atvykdami į mūsų prekybos centrą.

10.  KAIP GALIU KEISTI/TIKSLINTI SAVO ASMENS DUOMENIS?

10.1. Jeigu pastebėjote, kad Jūsų asmens duomenys yra netikslūs ar neišsamūs ir norite Juos pakeisti ar patikslinti tai galite padaryti šiais būdais:

10.1.1. Atsiųsdami mums prašymą elektroniniu paštu: admin@pcbabilonas.lt;

10.1.2. Pranešdami mums telefonu: +370 652 93052;

10.1.3. Atvykdami į mūsų prekybos centrą.

11. AR GALIU REIKALAUTI, KAD IŠTRINTUMĖTE MANO ASMENS DUOMENIS?

11.1. Jūs turite teisę prašyti, kad nebetvarkytume Jūsų asmens duomenų ir juos panaikintume Jūsų asmens duomenys bus panaikinti gavus Jūsų prašymą. 

11.2.  Apgailestaujame, tačiau Jūsų asmens duomenys nebus panaikinti iš mūsų duomenų bazės jei gavę Jūsų prašymą nustatysime, kad:

11.2.1. Jūsų asmens duomenys yra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai dėl kurių jie buvo surinkti ar tvarkomi; 11.2.2. Jūs nesate atšaukęs sutikimo dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo;

11.2.3. Jūs nesutikote su Jūsų asmens duomenų tvarkymo, tačiau toks duomenų tvarkymas yra būtinas dėl mūsų teisėtų interesų;

11.2.4. Tvarkyti Jūsų asmens duomenis mus įpareigoja taikomi Europos sąjungos ir nacionaliniai teisės aktai.

11.2.5. Jūsų duomenis mums būtina tvarkyti dėl teisinių reikalavimų pareiškimo, vykdymo ar gynimo.  

11.3. Prašymą dėl Jūsų asmens duomenų ištrynimo Jūs galite pateikti šiais būdais:

11.3.1. Atsiųsdami mums prašymą elektroniniu paštu: admin@pcbabilonas.lt;

11.3.2. Atvykdami į mūsų prekybos centrą.

12. AR GALIU APRIBOTI TEISĘ TVARKYTI MANO ASMENS DUOMENIS KAIP TAI PADARYTI?

12.1. Jus turite teisę apriboti mums galimybę tvarkyti Jūsų asmens duomenis. Jums apribojus Jūsų asmens duomenų tvarkymą mes su Jūsų asmens duomenimis nebeatliksime jokių veiksmų išskyrus asmens duomenų saugojimą. Asmens duomenų tvarkymą Jūs galite apriboti esant bent vienai iš šių aplinkybių: 12.1.1. Jūsų asmens duomenys yra netikslūs (Asmens duomenų tvarkymo veiksmai šiuo atveju bus apriboti iki duomenų tikslumo patikrinimo);

12.1.2. Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, tačiau nesutinkate, kad Jūsų duomenys būtų ištrinti  12.1.3. Jūsų asmens duomenys yra būtini siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus. 12.1.4. Jūsų asmens duomenys tvarkomi Jums prieštaraujant dėl tokio asmens duomenų tvarkymo (Duomenų tvarkymas bus apribojamas šiuo pagrindu iki kol bus patikrinta, ar priežastys dėl kurių mes tvarkome Jūsų asmens duomenis yra viršesnės už Jūsų). 

12.2. Apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą Jūs galite šiais būdais:

12.2.1. Atsiųsdami mums prašymą elektroniniu paštu: admin@pcbabilonas.lt;

12.2.2. Atvykdami į mūsų prekybos centrą.

13. AR GALIU ATŠAUKTI SAVO SUTIKIMĄ IR KAIP TAI PADARYTI?

13.1. Savo sutikimą dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo galite atšaukti bet kuriuo metu. Sutikimą galite atšaukti keliais būdais: 

13.1.1. Atsiųsdami mums prašymą elektroniniu paštu: admin@pcbabilonas.lt;

13.1.2. Atvykdami į mūsų prekybos centrą.

14. KAS YRA TEISĖ Į DUOMENŲ PERKELIAMUMĄ? KAIP GALIU JA PASINAUDOTI?

14.1. Teisė į duomenų perkeliamumą reiškia, kad Jums leidžiama gauti susistemintu, paprastai naudojamu, kompiuterio skaitomu ir sąveikiu formatu tuos Jūsų pateiktus asmens duomenis, kuriuos mes tvarkome automatizuotomis priemonėmis. Esant techninėms galimybėms ir Jums prašant tokie Jūsų duomenys gali būti persiunčiami tiesiogiai kitam Jūsų nurodytam asmeniui.

14.2. Prašymą dėl asmens duomenų pateikimo ar persiuntimo susistemintu formatu Jūs galite pateikti šiais būdais: 

14.2.1. Atsiųsdami mums prašymą elektroniniu paštu: admin@pcbabilonas.lt;

14.2.2. Atvykdami į mūsų prekybos centrą.

15. KAIP GALIU PATEIKTI PRAŠYMĄ DĖL SAVO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO?

15.1. Prašymus, susijusius su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, mums galite pateikti šiais būdais:

15.1.2. Atsiųsdami mums prašymą elektroniniu paštu: admin@pcbabilonas.lt;

15.1.3. Atvykdami į mūsų prekybos centrą.

15.2. Savo sistemoje Jūsų identifikaciją atliekame pagal Jūsų elektroninio pašto adresą. Pateikdami mums prašymą vienu iš nurodytų būdų visada nurodykite savo elektroninio pašto adresą dėl kurio atžvilgiu sukauptos informacijos jis teikiamas. Jums nenurodžius elektroninio pašto, arba jam nesutapus su prašymą pateikusio asmens elektroninio pašto adresu, neturėsime galimybės Jūsų tinkamai identifikuoti ir pateikti Jūsų prašomos informacijos ar įgyvendinti Jūsų prašymo.  15.3. Jeigu manote, kad Jūsų teisės yra pažeistos, dėl savo teisių gynimo galite kreiptis į Valstybinę asmens duomenų apsaugos inspekciją. 

16. KAS YRA SLAPUKAI? 

16.1. Slapukai yra nedideli tekstiniai failai, kurie atsiunčiami į Jūsų įrenginį, Jums besilankant atitinkamoje interneto svetainėje. Slapukai padeda mums atpažinti Jūsų įrenginį ir padeda mums pagerinti mūsų interneto svetainės funkcionalumą bei palengvinti naudojimąsi ja.

16.2. Plačiau apie slapukus bei jų naudojimą skaitykite Slapukų politikoje.

 

Privatumo politika paskutinį kartą atnaujinta 2018.09.20