Dovanų čekio taisyklės Atgal

Prekybos centro „Babilonas” dovanų čekių platinimo sąlygos ir taisyklės

1. Šios taisyklės galioja nuo 2018-12-10.
2. Šis dokumentas nustato prekybos centro „Babilonas“, veikiančio Panevėžyje, Klaipėdos g. 143A, (toliau vadiname Prekybos centras) platinamų dovanų čekių (toliau vadinama Čekiais) sąlygas ir taisykles. 
3. Uždaroji akcinė bendrovė „Gamafondas“ (toliau vadinama Platintojas) vykdo komercinę rinkodaros programą, kurios metu fiziniai ir juridiniai asmenys (toliau vadinama Pirkėjais) gali atlikti išankstinį apmokėjimą ir gauti tą apmokėjimą patvirtinantį Čekį, kuriuo vėliau gali atsiskaityti už pirkinius Prekybos centre veikiančiose prekybos vietose, pažymėtose specialiu ženklu ar informacija (toliau vadinama Partneriai), gauti kitas Čekių papildomas paslaugas ar atlikti susijusias funkcijas (toliau vadinama Čekių platinimo programa).
4. UAB „Gera Dovana” (toliau vadinama Administratorius) pagal su Platintoju sudarytą sutartį administruoja Platintojo vykdomą Čekių platinimo programą: organizuoja Čekių platinimą, organizuoja ir teikia Čekių papildomas paslaugas asmenims, turintiems Čekį (toliau vadinama Čekių turėtojai), tarpininkauja vykdant atsiskaitymus, susijusius su Čekių platinimo programa. Administratorius veikia Platintojo vardu.
5. Čekių platinimo programa vykdoma pagal čia išdėstytas sąlygas ir taisykles. Su tuo susijusios pareigos ir teisės:
5.1. Čekių platinimo sąlygos ir taisyklės yra skelbiamos viešai internetu http://www.pcbabilonas.lt ir Čekių platinimo vietose. 
5.2. Pirkėjas, prieš įsigydamas Čekį, turi susipažinti su šiomis Čekio naudojimo sąlygomis ir taisyklėmis.
5.3. Pirkėjas įsigijęs Čekį tampa Čekio turėtoju ir tuo patvirtina, jog yra susipažinęs bei sutinka su šiomis Čekio naudojimo sąlygomis ir taisyklėmis bei įsipareigoja jų laikytis.
5.4. Čekio turėtojas ir vėliau perleisdamas tą Čekį kitam asmeniui (dovanodamas ar parduodamas ar pan.), įsipareigoja informuoti kitą asmenį (būsimąjį Čekio turėtoją) apie šias Čekių platinimo sąlygas ir taisykles. 
5.5. Asmuo perimdamas Čekį (tampa Čekio turėtoju) ir tuo patvirtina, jog yra susipažinęs bei sutinka su šiomis Čekio naudojimo sąlygomis ir taisyklėmis, įsipareigoja jų laikytis.
6. Čekius platina (parduoda) ir Čekių turėtojams Čekių papildomas paslaugas teikia įmonė, turinti šiai veiklai skirtą klientų aptarnavimo vietą (toliau vadinama Čekių platinimo vieta) ir veikia pagal sutartį, sudarytą su Platintoju ir Administratoriumi (toliau vadinama Čekių pardavėjas). Čekio pardavėjas veikia Platintojo vardu.
7. Čekis – tai specialus nustatytos formos blankas, kortelė ar kita patvari laikmena su Čekio informacija, kuri patvirtina Pirkėjo išankstinio mokėjimo faktą ir suteikia Čekio turėtojui teisę įsigyti Partnerio parduodamas prekes ar paslaugas.
8. Čekyje nurodoma ir/ar įrašoma informacija: Čekio pavadinimas, Čekio identifikacijos numeriai (pateikiami skaitmenimis, grafiniais kodais), kita informacija, reikalinga tinkamai informuoti Pirkėją, atlikti Čekio funkcijas, Čekio vertė (nominalas), Čekio galiojimo pradžios ir pabaigos datos. 
9. Čekio galiojimo pradžios data sutampa su Čekio pardavimo data.
10. Čekį galima įsigyti internetinėje parduotuvėje www.geradovana.lt ir Čekių platinimo vietose. Informacija apie Čekių platinimo vietas pateikiama Platintojo interneto svetainėje www.pcbabilonas.lt
11. Pirkėjai gali įsigyti šių tipų Čekius: popierinis Čekis (ant specialaus blanko atspausdintas Čekis), elektroninis Čekis (parduodamas internetu, atspausdinamas įprastu spausdintuvu). 
12. Naujai įsigytas Čekis galioja 6 (šešis) mėnesius nuo jo įsigijimo dienos.
13. Čekiai parduodami/išduodami šiais standartiniais nominalais: 10 €, 20 €, 50 €, 100 € ir pasirenkamos vertės dovanų čekiai, kurių sumą galima pasirinkti nuo 10 € iki 150 €, 1 € tikslumu. Išskirtiniais atvejais (vykstant akcijoms ar pan.) gali būti išduoti kitų nestandartinių nominalų Čekiai.
14. Už įsigyjamą Čekį ir už Čekių papildomas paslaugas atsiskaityti galima grynaisiais pinigais arba atliekant išankstinį apmokėjimą pavedimu (jei Čekio platinimo vietoje yra galimybė priimti apmokėjimą pavedimu) ar kitais Čekių platinimo vietoje naudojamais būdais. Čekių platinimo vietoje atsiskaitymo būdai už Čekių pardavimą ir Čekių papildomas paslaugas gali nesutapti su veikiančiais atsiskaitymo būdais už kitas prekes ar paslaugas (pvz. už Čekius gali būti nepriimami atsiskaitymai banko kortele ar pan.).
15. Pirkimo dokumentų išrašymo tvarka:
15.1. Perkant dovanų čekius, PVM sąskaita-faktūra neišrašoma. Pirkėjui pageidaujant, dovanų čekių pardavimo vietoje gali būti išrašoma nustatytos formos sąskaita, kuria įforminamas dovanų čekių perdavimas. Tokia sąskaita Pirkėjui gali būti pateikiama tik elektroniniu būdu, siunčiant Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu.
15.2. Pirkėjui pageidaujant, Dovanų čekio priėmimo-perdavimo aktas už Dovanų čekius ir / ar PVM sąskaita–faktūra už su Dovanų čekių platinimu susijusias prekes bei paslaugas, pateikiami tik elektroniniu būdu Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu.
15.3. Jokia kita informacija Pirkėjo pateiktu elektroniniu paštu nėra siunčiama, nebent Pirkėjas yra Platintojo ar Administratoriaus naujienlaiškių prenumeratorių sąraše.
15.4. Priėmimo perdavimo aktuose nurodomas įsigyjamų Čekių pavadinimas, kiekis bei suma, PVM sąskaitose faktūrose nurodomos pasirinktos prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, ir kiti buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų patvirtinti būtini pateikti duomenys.
16. Čekis nėra grąžinamas ar keičiamas į pinigus.
17. Čekiu galima atsiskaityti daugelyje Prekybos centre „Babilonas“ veikiančių prekybos vietų. Prekybos vietos, kuriose negalima atsiskaityti Čekiais, yra skelbiamos www.pcbabilonas.lt.
18. Čekiu negalima atsiskaityti už tabako gaminius bei lošimo paslaugas.
19. Čekio turėtojas gali naudotis šiomis Dovanų čekių papildomomis paslaugomis:
19.1. Dovanų čekio galiojimo termino pratęsimas. Paslauga teikiama šia tvarka:
19.1.1. Pratęsti galiojimo terminą galima Čekiui, kuris yra dar nepanaudotas, tačiau jo galiojimas jau baigėsi ir nuo jo pardavimo praėjo ne daugiau nei 12 (dvylika) mėnesių.
19.1.2. Pratęsti Čekį galima papildomam iki 6 (šešių) mėnesių terminui (skaičiuojant nuo pratęsimo dienos), bet ne ilgesniam terminui nei 12 (dvylika) mėnesių nuo Čekio pardavimo dienos.
19.1.3. Čekio turėtojui už kiekvieno Čekio pratęsimą taikomas 1,45 € mokestis.
19.1.4. Pratęsiant Čekio galiojimą, iš Čekio turėtojo Čekis yra paimamas (jo galiojimas yra galutinai sustabdomas), vietoj jo išduodamas naujas Čekis su pratęstu galiojimo laiku.
19.2. Čekio pakeitimas: kai Čekis yra sugadintas, tačiau jį identifikuoti yra įmanoma ar tiesiog to pageidauja Čekio turėtojas. Paslauga teikiama šia tvarka:
19.2.1. Paslauga suteikiama pateikus galiojantį, dar nepanaudotą Čekį.
19.2.2. Čekio turėtojui už kiekvieno Čekio pakeitimą taikomas 1,45 € mokestis.
19.2.3. Pakeičiant Čekį, šis yra paimamas iš Čekio turėtojo (jo galiojimas yra galutinai sustabdomas) ir vietoj jo išduodamas naujas Čekis.
19.2.4. Naujai išduoto Čekio galiojimas ir nominalo suma (vertė) išlieka nepakitusios.
19.2.5. Pakeitus Čekį, gali keistis identifikaciniai numeriai, Čekio tipas.
19.3. Įsigyjant Dovanų Čekį internetu, už kiekvieną pirkinių krepšelį taikomas papildomas 0,89 € mokestis už saugaus bei BDAR reikalavimus atitinkančio el. dokumento sukūrimą, saugojimą ir siuntimą.
19.4. Informacijos apie Čekį teikimas: Čekio turėtojas Čekių platinimo vietoje gali pateikti turimą Čekį ir gauti informaciją apie jo galiojimą ir pan. Paslauga teikiama šia tvarka:
19.4.1. Paslauga teikiama tuomet, kai Čekį įmanoma identifikuoti (Čekis nesugadintas, įmanoma nuskaityti/perskaityti Čekio identifikacinius numerius).
19.4.2. Už informacijos teikimą mokestis netaikomas.
19.4.3. Suteikus informaciją, Čekis yra grąžinamas Čekio turėtojui, išskyrus tuos atvejus, jei yra įtarimų, kad Čekis panaudotas nusikalstamai veikai ar pažeidžiant šias taisykles.
20. Jei prekės (-ių), už kurią (-as) atsiskaitoma Čekiu, kaina yra didesnė nei Čekio nominali vertė, trūkstamą sumą pirkėjas gali primokėti papildomai.
21. Jei prekės (-ių), už kurią (-as) atsiskaitoma Čekiu, kaina yra mažesnė nei Čekio nominali vertė, skirtumas negrąžinamas.
22. Vienu Čekiu atsiskaityti už pirkinius galima tik vieną kartą.
23. Atsiskaičius, Čekis tampa negaliojančiu, pats Čekis yra paimamas ir negrąžinamas.
24. Partneris turi teisę nepriimti atsiskaitymui Čekio, jei šis yra sugadintas, t. y. daugiau kaip pusė jo yra sutepta ar jo trūksta, ar jis yra kitaip pažeistas, ar neįmanoma perskaityti/nuskaityti Čekio identifikacinio numerio.
25. Jei Čekis yra sugadintas, tačiau galima jį identifikuoti (perskaityti/nuskaityti Čekio identifikacinius numerius), Čekio turėtojas gali Čekių platinimo vietoje pateikęs šį Čekį, pasinaudoti Čekių papildomomis paslaugomis.
26. Jei Čekis yra sugadintas ir neįmanoma jo identifikuoti, jo turėtojui neteikiamos Čekių papildomos paslaugos (Čekio galiojimo pratęsimas, skaidymas, pakeitimas ir kitos paslaugos).
27. Jei Čekis nepanaudojamas per 1 (vienerius) metus nuo jo pirmojo išdavimo (neatsižvelgiant, jei Čekis buvo skaidytas, pakeistas ar jo galiojimas buvo pratęstas), yra laikoma, kad Čekio turėtojui Čekio paslauga (pagal Čekių platinimo programą) yra visiškai suteikta, toks Čekis yra anuliuojamas, o pinigai už laiku nepanaudotą Čekį negrąžinami.
28. Grąžinant prekes, už kurias (pilnai ar iš dalies) buvo atsiskaityta Čekiu, Partneris (parduotuvė, kuriai yra grąžinamos prekės) turi teisę tą pinigų sumą, kuri buvo apmokėta Čekiu, klientui sugrąžinti taip pat Čekiu per 7 dienas.
29. Nuo Čekio įsigijimo momento Čekio turėtojas yra pats asmeniškai atsakingas už Čekio saugumą. Čekio turėtojas užtikrina, kad Čekio identifikaciniai duomenys (Čekio numeriai, grafiniai kodai ir pan.) netaps žinomi tretiesiems asmenims (kurie, pasinaudoję svetimo Čekio identifikaciniais numeriais, galėtų suklastoti Čekį, juo pasinaudoti ir/ar kitaip pakenkti Čekio turėtojo interesams). Čekio turėtojas, sužinojęs, kad jo Čekio identifikaciniai duomenys gali būti žinomi tretiesiems asmenims, privalo nedelsiant pasinaudoti šiais Čekiais atsiskaitymui arba atlikti Čekio pakeitimą, arba kreiptis į teisėsaugos institucijas. Nuo Čekio pardavimo/pateikimo Čekio turėtojui (Pirkėjui), Platintojas ar Administratorius už Čekio saugumą nebeatsako.
30. Jei Čekio turėtojas pažeidė šias taisykles ir/ar dalyvavo Čekių platinimo programoje pažeisdamas LR įstatymus ir/ar užsiėmė veikla, kuri gali būti laikoma sąmoningu kenkimu Platintojui, Administratoriui, Partneriams, Čekių pardavėjams, kitiems Čekių turėtojams ar kitiems Čekių platinimo programos dalyviams, Čekio turėtojo Čekis gali būti anuliuotas ir pinigai negrąžinami, šiam asmeniui gali būti atsisakyta parduoti naujus Čekius ar teikti Čekių papildomas paslaugas, apie šį asmenį ir jo veiksmus gali būti pranešama teisėsaugos institucijoms.
31. Šios Čekių platinimo sąlygos ir taisyklės gali būti keičiamos, apie pakeitimus paskelbus ne vėliau kaip prieš 15 dienų tuo pačiu būdu, kokiu buvo paskelbtos šios taisyklės.
32. Informacija apie Čekius teikiama internete www.pcbabilonas.lt, www.geradovana.lt, telefonu (8-46) 360 773 (I-V 10:00-19:00, VI-VII 10:00-18:00), 8 5 205 2099 (I–V 08.00–17.00 val.) bei Čekių platinimo vietose.
33. Čekio turėtojas ar kitas suinteresuotas asmuo dėl netinkamo Čekių platinimo programos vykdymo turi teisę pateikti raštišką pretenziją Administratoriui adresu: UAB „Gera dovana”, Pilaitės pr. 16, LT-04352, Vilnius, Lietuva. Administratorius per 30 dienų išnagrinėja pretenziją ir suinteresuotam asmeniui pateikia atsakymą Administratoriaus buveinėje, paštu, elektroniniu paštu ar kitu suderintu būdu.